And you think you’re so clever and classless and free. — John Lennon

JavaScript, sınıfsız, nesne yönelimli bir dildir ve bu nedenden dolayı klasik kalıtım (classical inheritance) yerine prototip kalıtımı kullanır. Bu, C++ ve Java gibi geleneksel nesne yönelimli dillere alışkın programcılar için kafa karıştırıcı olabilir. JavaScript’in prototip kalıtımı, birazdan göreceğimiz gibi, klasik kalıtımdan daha fazla ifade gücüne sahiptir.

Ama öncelikle, kalıtım konusunu niye önsemsiyoruz ki? Her şeyden önce bunun iki nedeni var. Birincisi tip konusunda sağlanan kolaylıktır. Dil sisteminin benzer sınıfların referanslarını otomatik olarak yaymasını (cast) istiyoruz. Nesne referanslarının tip çevirimlerini açık (explicit) ve rutin bir şekilde gerektiren bir tip sistemi çok zayıf bir tip-güvenliği sağlar. Bu durum sıkı-tipli dillerde kritik öneme sahiptir, fakat nesne referanslarının çevirimlere ihtiyaç duymadığı JavaScript gibi serbest-tipli dillerde bunun önemi yoktur.

Java JavaScript
Sıkı-tipli (Strongly-typed) Serbest-tipli (Loosely-typed)
Statik Dinamik
Klasik Prototip
Sınıflar Fonksiyonlar
Yapıcılar (Constructor) Fonksiyonlar
Metodlar Fonksiyonlar

İkinci neden kodun yeniden kullanılabilir olması. Tamamen aynı metodları uygulayan çok sayıda nesneye sahip olmak oldukça yaygındır. Sınıflar, hepsini tek bir tanım kümesinden oluşturabilmeyi sağlar. Bazı diğer nesnelere benzeyen, ancak sadece az sayıda metodun eklenmesi veya değiştirilmesinde farklılık gösteren nesnelere sahip olmak da yaygındır. Klasik kalıtım bunun için yararlıdır, ancak prototip kalıtım daha da yararlıdır.

Bunu göstermek için, geleneksel bir klasik dile benzeyen bir tarzda yazmamıza izin verecek bir sugar (örnek) (yazar burada “syntactic sugar” referansı veriyor) kullanacağız.

Klasik Kalıtım (Classical Inheritance)

İlk olarak, value değişkeni için set ve get metodları ve value değerini parantezlerle saracak toString metodu olan bir Parenizor sınıfı oluşturacağız.

function Parenizor(value) {
 this.setValue(value);
}

Parenizor.method('setValue', function (value) {
 this.value = value;
 return this;
});

Parenizor.method('getValue', function () {
 return this.value;
});

Parenizor.method('toString', function () {
 return '(' + this.getValue() + ')';
});

Bu sözdilimi biraz garip gelebilir, ancak içindeki klasik kalıbın (classical pattern) farkına kolayca varılabilir. method metodu, bir metot ismi ve fonksiyon alıp sınıfa genel metot olarak ekler.

Bu şekilde yazabiliriz:

myParenizor = new Parenizor(0);
myString = myParenizor.toString();

Tahmin edeceğiniz gibi, myString değişkeninin değeri "(0)" olacak.

Şimdi, Parenizor sınıfından kalıt alacak (inherit) başka bir sınıf oluşturacağız, tek farkı ise value sıfır veya boş olduğunda toString metodu "-0-" değerini dönecek.

function ZParenizor(value) {
 this.setValue(value);
}

ZParenizor.inherits(Parenizor);

ZParenizor.method('toString', function () {
 if (this.getValue()) {
  return this.uber('toString');
 }
 return "-0-";
});

Buradaki inherits metodu Java’daki extends ifadesine benzer. uber metodu ise Java’nın super metoduna benzer. Bir metodun üst sınıfın bir metodunu çağırmasına izin verir. (Rezerve edilmiş kelime kısıtlamalarını önlemek için isimler değiştirilmiştir.)

Bu şekilde kullanabiliriz:

myZParenizor = new ZParenizor(0);
myString = myZParenizor.toString();

Bu sefer ise, myString değişkeninin değeri "-0-" olacak.

JavaScript’te sınıflar yoktur, ancak varmış gibi programlayabiliriz.

Çoklu Kalıtım (Multiple Inheritance)

Bir fonksiyonun prototype nesnesini manipüle ederek birden çok sınıfın metodlarından oluşturulmuş bir sınıf oluşturmamıza izin veren çoklu kalıtımı uygulayabiliriz. Karışık çoklu kalıtımı uygulamak zor olabilir ve potansiyel olarak metot ismi çakışmalarına maruz kalınabilir. JavaScript’te karışık çoklu kalıtımı uygulayabiliriz, ancak bu örnek için Swiss Inheritance adında daha disiplinli bir yapı kullanacağız.

value değişkeninin belirli bir aralıkta bir sayı olup olmadığını kontrol eden setValue metoduna sahip, gerekirse exception fırlatan bir NumberValue sınıfı olduğunu varsayalım. ZParenizor sınıfımız için sadece setValue ve setRange metodlarını istiyoruz. Kesinlikle onun toString metodunu istemiyoruz. Bu şekilde yazacağız:

ZParenizor.swiss(NumberValue, 'setValue', 'setRange');

Bu yalnızca istenen metodları sınıfımıza ekler.

Parazit Kalıtım (Parasitic Inheritance)

ZParenizor sınıfını yazabileceğimiz başka bir yol daha var. Parenizor sınıfından kalıt almak yerine, Parenizor yapıcısını (constructor) çağıran ve sonucu kendisininki gibi aktaran bir yapıcı yazıyoruz. Ve yapıcı, genel metodlar eklemek yerine, ayrıcalıklı metodlar ekler.

function ZParenizor2(value) {
 var that = new Parenizor(value);
 that.toString = function () {
  if (this.getValue()) {
   return this.uber('toString');
  }
  return "-0-"
 };
 return that;
}

Klasik kalıtımda is-a ilişkisi var, ve parazit kalıtımda ise was-a-but-now’s-a ilişkisi var. Nesnenin yapımında yapıcının daha büyük bir rolü vardır. super metodunun karşılığı olan uber metodunun ayrıcalıklı metodlar için hala erişilebilir olduğunu görebilirsiniz.

Sınıf Çoğaltması (Class Augmentation)

JavaScript’in dinamizmi, mevcut bir sınıfın metodlarına ekleme veya değiştirme yapmamıza izin verir. method metodunu istediğimiz zaman çağırabiliriz, ve sınıfın mevcut ve gelecekteki tüm örnekleri (instance) bu metoda sahip olacaktır. Kelimenin tam anlamıyla herhangi bir zamanda bir sınıfı genişletebiliriz. Kalıtım geriye dönük olarak çalışır. Başka bir anlama gelen Java’nın extends ifadesiyle karıştırmamak için buna Sınıf Çoğaltması diyoruz.

Nesne Çoğaltması (Object Augmentation)

Statik nesne-yönelimli dillerde, başka bir nesneden biraz farklı bir nesne istiyorsanız, yeni bir sınıf tanımlamanız gerekir. JavaScript’te, ek sınıflara ihtiyaç duymadan ayrı nesnelere metodlar ekleyebilirsiniz. Bunun muazzam bir gücü var çünkü çok daha az sınıf yazabilirsiniz ve yazdığınız sınıflar ise çok daha basit olabilir. JavaScript nesnelerinin hashtable gibi olduklarını hatırlayın. Yeni değerleri istediğiniz zaman ekleyebilirsiniz. Eğer verilen değer bir fonksiyon ise, bu metoda dönüşür.

Yani yukarıdaki örnekte bir ZParenizor sınıfına hiç ihtiyacım yoktu. Basit bir şekilde örneğimi değiştirebilirdim.

myParenizor = new Parenizor(0);
myParenizor.toString = function () {
 if (this.getValue()) {
  return this.uber('toString');
 }
 return "-0-";
};
myString = myParenizor.toString();

Kalıtımın herhangi bir formunu kullanmadan myParenizor örneğimize bir toString metodu ekledik.

Sugar

Yukarıdaki örneklerin işe yaraması için dört tane sugar (örnek) metodu yazdım. İlk olarak, bir sınıfa örnek (instance) metodu ekleyen bir method metodu:

Function.prototype.method = function (name, func) {
 this.prototype[name] = func;
 return this;
};

Bu, Function.prototype nesnesine bir genel metot ekler ve böylelikle Sınıf Çoğaltmasıyla bütün fonksiyonlar ona erişebilecekler. Bir isim ve fonksiyon alıp, bir fonksiyonun prototype nesnesine ekler. Ve this döndürür. Herhangi bir değer döndürmesi gerekmeyen bir metot yazdığımda, genellikle this döndürmesini sağlarım. Bu, kademeli (cascade-style) bir programlama tarzına izin verir.

Sırada ise bir sınıfın başka sınıftan geldiğini gösteren inherits metodu var. Her iki sınıf da tanımlandıktan sonra çağrılmalıdır, fakat kalıtım alınan sınıfın metodları eklenmeden önce çağrılmalıdır.

Function.method('inherits', function (parent) {
 this.prototype = new parent();
 var d = {}, 
  p = this.prototype;
 this.prototype.constructor = parent; 
 this.method('uber', function uber(name) {
  if (!(name in d)) {
   d[name] = 0;
  }    
  var f, r, t = d[name], v = parent.prototype;
  if (t) {
   while (t) {
    v = v.constructor.prototype;
    t -= 1;
   }
   f = v[name];
  } else {
   f = p[name];
   if (f == this[name]) {
    f = v[name];
   }
  }
  d[name] += 1;
  r = f.apply(this, Array.prototype.slice.apply(arguments, [1]));
  d[name] -= 1;
  return r;
 });
 return this;
});

Tekrar belirtmek adına, burada Function fonksiyonunu çoğaltıyoruz. parent sınıfının bir örneğini oluşturup yeni prototype olarak kullanıyoruz. constructor alanına da kalıtım alınacak parent sınıfını atayarak düzeltiyoruz, ve prototype nesnesine de uber metodunu ekliyoruz.

uber metodu parametre olarak verilen isimli metodu kendi prototype nesnesinde arıyor. Bu fonksiyon, Parazit Kalıtım veya Nesne Çoğaltması örnekleri için çağrılır. Eğer Klasik Kalıtım yapıyorsak, fonksiyonu parent sınıfının prototype nesnesinde bulmamız gerekiyor. return ifadesi, fonksiyonu çalıştırmak için açık olarak (explicit) this‘i belirleyip parametre dizisini geçerek fonksiyonun apply metodunu kullanır. Parametreler (eğer var ise) arguments dizisinden alınır. Ne yazık ki arguments gerçek bir dizi (array) olmadığından, dizinin slice metodunu çalıştırabilmek için apply metodunu tekrar kullanmak zorundayız.

Son olarak, Swiss metodu:

Function.method('swiss', function (parent) {
 for (var i = 1; i < arguments.length; i += 1) {
  var name = arguments[i];
  this.prototype[name] = parent.prototype[name];
 }
 return this;
});

Swiss metodu arguments dizisini döngüler. Her bir name için parent sınıfının prototype nesnesinden yeni sınıfın prototype nesnesine bir üye kopyalar.

Sonuç

JavaScript klasik bir dil gibi kullanılabilir, ancak aynı zamanda oldukça benzersiz bir ifade düzeyine sahiptir. Klasik Kalıtıma, Swiss Kalıtıma, Parazit Kalıtıma, Sınıf ve Nesne Çoğaltmasına baktık. Bu büyük yeniden kod kullanım kalıpları seti, Java’dan daha basit ve küçük olarak görülen bir dilden geliyor.

Klasik nesneler serttir. Sert bir nesneye yeni bir üye eklemenin tek yolu yeni bir sınıf oluşturmaktır. JavaScript’te nesneler yumuşaktır. Basit bir atama ile yumuşak bir nesneye yeni bir üye eklenebilir.

JavaScript’teki nesneler çok esnek olduğundan, sınıf hiyerarşileri hakkında farklı düşünmek isteyeceksiniz. Derin hiyerarşiler uygun değildir. Yüzeysel hiyerarşiler ise etkili ve anlamlıdır.

was-a-but-now’s-a

Yazar parazit kalıtım için was-a-but-now’s-a örneğini klasik kalıtımın is-a örneğinden yola çıkarak bir kelime oyunu yapmıştır. Özet olarak is-a, A sınıfının B sınıfından kalıt (inherit) alarak bir alt sınıfı olması, ve dolayısıyla B sınıfının A sınıfınının “supperclass“‘ı olması olarak açıklanabilir. was-a-but-now’s-a ise, A sınıfının B sınıfından kalıt (inherit) almak yerine, B sınıfının yapıcısını çağırarak sonucu A sınıfının bir metodunun sonucu gibi aktarılması olarak açıklanabilir.


Bu, Douglas Crockford‘un Classical Inheritance in JavaScript adlı orijinal yazısının çevirisidir.